Vrienden van Bij Tjoonk

 

Ondersteunt u ons ook?
Wilt u ook bijdragen aan de mogelijkheden en activiteiten voor deelnemers van Bij Tjoonk, een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? U kunt stichting Vrienden van Bij Tjoonk ondersteunen met een éénmalige donatie, door periodiek te schenken of door deel te nemen aan één van onze acties. Door te schenken aan stichting Vrienden van Bij Tjoonk zijn uw giften mogelijk aftrekbaar. 

 Waarom?
De stichting Vrienden van Bij Tjoonk is opgericht in januari 2019 met als doel verschillende projecten en activiteiten die verband houden met leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk en haar deelnemers te ondersteunen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de regulier aangeboden zorg en activiteiten. De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. De bedoeling is om, door middel van het bieden van deze extra’s, de deelnemers van Bij Tjoonk zoveel mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en beleving van hun daginvulling. 

Ondersteuningsprogramma 2020-2021
In 2019-2020 heeft de stichting Vrienden van Bij Tjoonk het project Sociale stalbouw Bij Tjoonk financieel ondersteund. Dit omvangrijke project is succesvol verlopen en inmiddels volledig afgerond. In de tweede helft van 2020 zal de stichting zich richten op een aantal kleinere projecten. 

Het eerstvolgende doel van de stichting is het aanschaffen van een duo-fiets. Bij Tjoonk biedt sinds begin 2020 ook dagbesteding aan dementerende ouderen. Uit ervaring blijkt dat deze nieuwe doelgroep veel plezier beleeft aan samen bewegen en in het bijzonder fietsen. Door het aanschaffen van een duo-fiets kunnen de deelnemers van Bij Tjoonk samen bewegen, dit stimuleert de interactie tussen de verschillende doelgroepen.  Het plezier tijdens de dagbesteding wordt hiermee voor alle groepen deelnemers vergroot.    

De stichting blijft in nauw contact met de eigenaren van Bij Tjoonk en zal zich mogelijk in de loop van 2020-2021 opnieuw inzetten voor een langdurend project. 

De stichting Vrienden van Bij Tjoonk richt zich op haar (regionale) netwerk om te zoeken naar sponsoren die bereid zijn om een bijdrage te leven aan het optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden van de deelnemers bij leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk. Dit kan een financiële bijdrage zijn, het kan echter ook gaan om maatschappelijke of praktische ondersteuning. 

Jaarlijks zal er een evenement worden georganiseerd om aandacht te generen voor het leer- en werkbedrijf. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de stichting. De haalbaarheid van een evenement in 2020 wordt in het licht van de voorzorgsmaatregelen rondom het Coronavirus nog onderzocht. 

Stichting Vrienden van Bij Tjoonk heeft geen winstoogmerk. Verder kent de stichting geen overheadkosten (indirecte kosten), aangezien alle inzet op vrijwillige basis gebeurt. 

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming. 

Bestuur
Het bestuur van stichting Vrienden van Bij Tjoonk bestaat uit de volgende personen: 

Fieke Vrielink, voorzitter
Lieke Bannink, secretaris
Jeroen Komen, penningmeester 

De bestuursleden van de stichting Vrienden van Bij Tjoonk ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte onkosten. Dit na overleg van de betreffende nota’s. 

Het bestuur heeft als hoofdtaken: fondsen werven, besluiten over bestedingen en het organiseren van een jaarlijks evenement voor het genereren van aandacht en nieuwe inkomsten. 

Contact
Stichting Vrienden van Bij Tjoonk
vriendenvan@bijtjoonk.nl
Telefoonnummer 06-120 50 921
Kvk nr. 73676160
RSIN: 859624389
Bankrekeningnummer NL70RABO0337788685
www.bijtjoonk.nl/vriendenvan 

 Zie voor meer informatie het beleidsplan en de jaarrekening:

Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2020
Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2021

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020