Vrienden van Bij Tjoonk


Ondersteunt u ons ook?
Wilt u ook bijdragen aan de mogelijkheden en activiteiten voor deelnemers van Bij Tjoonk, een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? U kunt stichting Vrienden van Bij Tjoonk ondersteunen met een éénmalige donatie, door periodiek te schenken of door deel te nemen aan één van onze acties. Door te schenken aan stichting Vrienden van Bij Tjoonk zijn uw giften mogelijk aftrekbaar.

Waarom?
De stichting Vrienden van Bij Tjoonk is opgericht in januari 2019 met als doel verschillende projecten en activiteiten die verband houden met leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk en haar deelnemers te ondersteunen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de regulier aangeboden zorg en activiteiten. De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. De bedoeling is om, door middel van het bieden van deze extra’s, de deelnemers van Bij Tjoonk zoveel mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en beleving van hun daginvulling.

Ondersteuningsprogramma 2019-2020
De stichting Vrienden van Bij Tjoonk heeft als een van haar doelen voor de komende jaren om leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk te ondersteunen in het bouwen van een nieuwe stal middels sociale bouw. Sociale bouw betekent dat de deelnemers van Bij Tjoonk onder leiding van de aannemer, en tevens docent, zullen meehelpen bij het bouwen van de nieuwe stal. De aannemer geeft les aan de bouwers en ondersteunt hen in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Door op deze manier te bouwen zal het bouwproject vertraging oplopen, ten opzichte van reguliere bouw. De stichting Vrienden van Bij Tjoonk zal zich inzetten om het verschil in de gemaakte kosten tussen reguliere bouw en sociale bouw voor leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk te overbruggen door het leertraject te ondersteunen. Bij dit sociale bouwproject zijn er leer- en werkplekken zijn voor mensen die (tijdelijk) niet op de reguliere arbeidsmarkt kunnen meedoen.

De stichting vrienden van Bij Tjoonk richt zich op haar (regionale) netwerk om te zoeken naar sponsoren die bereid zijn om een bijdrage te leven aan het optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden van de deelnemers bij leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk. Dit kan een financiële bijdrage zijn, het kan echter ook gaan om maatschappelijke of praktische ondersteuning.

Jaarlijks zal er een evenement worden georganiseerd om aandacht te generen voor leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de stichting.

Stichting Vrienden van Bij Tjoonk heeft geen winstoogmerk. Verder kent de stichting geen overheadkosten (indirecte kosten), aangezien alle inzet op vrijwillige basis gebeurt.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming.

Bestuur
Het bestuur van stichting Vrienden van Bij Tjoonk bestaat uit de volgende personen:

Fieke Vrielink, voorzitter
Lieke Bannink, secretaris
Jeroen Komen, penningmeester

De bestuursleden van de stichting Vrienden van Bij Tjoonk ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte onkosten. Dit na overleg van de betreffende nota’s.

Het bestuur heeft als hoofdtaken: fondsen werven, besluiten over bestedingen en het organiseren van een jaarlijks evenement voor het genereren van aandacht en nieuwe inkomsten.

Contact
Stichting Vrienden van Bij Tjoonk
vriendenvan@bijtjoonk.nl
Telefoonnummer 06-120 50 921
Kvk nr. 73676160
RSIN: 859624389
Bankrekeningnummer NL70RABO0337788685
www.bijtjoonk.nl/vriendenvan

Zie voor meer informatie het beleidsplan:
Beleidsplan Vrienden van Bij Tjoonk