Ondersteunt u ons ook?
Wilt u ook bijdragen aan de mogelijkheden en activiteiten voor deelnemers van Bij Tjoonk, een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? U kunt stichting Vrienden van Bij Tjoonk ondersteunen met een éénmalige donatie, door periodiek te schenken of door deel te nemen aan één van onze acties. Door te schenken aan stichting Vrienden van Bij Tjoonk zijn uw giften mogelijk aftrekbaar. 

Waarom?
De stichting Vrienden van Bij Tjoonk is opgericht in januari 2019 met als doel verschillende projecten en activiteiten die verband houden met leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk en haar deelnemers te ondersteunen. Het gaat hierbij om een aanvulling op de regulier aangeboden zorg en activiteiten. De stichting ondersteunt projecten die niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. De bedoeling is om, door middel van het bieden van deze extra’s, de deelnemers van Bij Tjoonk zoveel mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en beleving van hun daginvulling. 

Ondersteuningsprogramma 2022

Het eerste doel van 2022 is het professionaliseren van het leslokaal dat ingericht wordt voor de nieuw te ontwikkelen leerlijn Techniek. Als dit doel behaald is, zal de stichting zich beraden over nieuwe ondersteuningsdoelen. 

Indien er in het jaar meer inkomsten worden gegenereerd dan op dat moment voor ondersteuningsprojecten begroot staat, bepaalt het bestuur waaraan deze inkomsten besteed zullen worden. Bij onvoldoende relevante projecten worden deze baten doorgeschoven naar het bestedingsprogramma in het volgende jaar.  

De stichting Vrienden van Bij Tjoonk richt zich op haar (regionale) netwerk om te zoeken naar sponsoren die bereid zijn om een bijdrage te leven aan het optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden van de deelnemers bij leer- en werkbedrijf Bij Tjoonk. Dit kan een financiële bijdrage zijn, het kan echter ook gaan om maatschappelijke of praktische ondersteuning. 

Jaarlijks zal er een evenement worden georganiseerd om aandacht te generen voor het leer- en werkbedrijf. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de stichting. De haalbaarheid van een evenement in 2021 wordt in het licht van de voorzorgsmaatregelen rondom het Coronavirus nog onderzocht. 

Stichting Vrienden van Bij Tjoonk heeft geen winstoogmerk. Verder kent de stichting geen overheadkosten (indirecte kosten), aangezien alle inzet op vrijwillige basis gebeurt.  

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting bepaalt hoe giften en donaties aan de stichting besteed worden. Het bestuur waarborgt dat financiële bijdragen aan een specifiek project ook voor die activiteit worden ingezet. Voor inkomsten zonder specifiek doel kiest het bestuur een passende bestemming. 

Bestuur
Het bestuur van stichting Vrienden van Bij Tjoonk bestaat uit de volgende personen: 

Fieke Vrielink, voorzitter
Jeroen Komen, penningmeester 
Secretaris, vacant

De bestuursleden van de stichting Vrienden van Bij Tjoonk ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte onkosten. Dit na overleg van de betreffende nota’s. 

Het bestuur heeft als hoofdtaken: fondsen werven, besluiten over bestedingen en het organiseren van een jaarlijks evenement voor het genereren van aandacht en nieuwe inkomsten. 

Contact
Stichting Vrienden van Bij Tjoonk
vriendenvan@bijtjoonk.nl
Telefoonnummer 06-30 19 66 09
Kvk nr. 73676160
RSIN: 859624389
Bankrekeningnummer NL70RABO0337788685
www.bijtjoonk.nl/vriendenvan 

 Zie voor meer informatie het beleidsplan en de jaarrekening:

Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2020
Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2021
Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2022
Beleidsplan Stichting Vrienden van Bij Tjoonk 2023

 

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022